To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Zadaj pytanie Burmistrzowi

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki odpowiada na zadane pytania w możliwie szybkim terminie. Odpowiedzi Burmistrza udzielane są wyłącznie na pytania dotyczące jego kompetencji i obowiązków służbowych.
Na pytania anonimowe odpowiedzi nie będą udzielane.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w cytowanej ustawie.