To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Krótka ankieta w sprawie źródeł ciepła w domach mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego
czwartek, 08 października 2015

jednostka fiszka

Gmina Ożarów Mazowiecki rozpoczęła przeprowadzanie ankietyzacji na potrzeby wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN). Ankietyzacja ma na celu określenie wielkości zużycia energii, która przekłada się na wielkość emisji CO2 na obszarze gminy.

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW JEST NIEZBĘDNY

Opracowanie PGN wymaga dokładnej informacji na temat obecnej emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy. Do tego konieczne jest dokładne poznanie preferencji mieszkańców w zakresie rodzaju i wielkości zużycia paliwa wykorzystywanego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W ankiecie mieszkańcy będą pytani również o chęć wykorzystania w przyszłości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Ankietę można wypełnić elektronicznie za pomocą specjalnego FORMULARZA. Ankietyzacja mieszkańców potrwa do 19 października 2015 r.

CO ZYSKA GMINA DZIĘKI PGN?

Korzyści wynikające z rzetelnego sporządzenia PGN przy wykorzystaniu danych zebranych we wcześniej wspomnianej ankietyzacji to przede wszystkim dodatkowe pieniądze np. na inwestycje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli, modernizację systemu dystrybucji ciepła w gminie, inwestycje w niskoemisyjne środki komunikacji publicznej (np. uruchomienie komunikacji publicznej), czy rozwój infrastruktury rowerowej (np. budowa nowych ścieżek rowerowych). Zapisy w PGN mogą dotyczyć też wsparcia finansowego dla mieszkańców w zakresie np. wymiany kotłów i pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła, czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo wdrażanie działań zapisanych w Planie przyczyni się do: zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego gminy w dostawach energii elektrycznej i ciepła; wygenerowania oszczędności dla gminnej kasy dzięki ograniczeniu zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej; redukcję emisji zanieczyszczeń i innych gazów (m.in. CO2), co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy oraz komfortu życia jej mieszkańców.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankietyzacji!

Projekt „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki” jest dofi-nansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca.