To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Ruszają konsultacje społeczne PGN
piątek, 13 listopada 2015

jednostka fiszka

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, zawierającym działania i zadania służące poprawie jakości powietrza. Dokument ten jest opracowywany przez firmę Consus Carbon Engineering na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki od września 2015 r. Po przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców nadszedł czas na przedstawienie projektu dokumentu i poddanie go ocenie społeczeństwa w ramach konsultacji.

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Do tej pory mieszkańcy oraz podmioty z obszaru Gminy Ożarów Mazowiecki mogli wziąć udział w procesie tworzenia Planu poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu gospodarki energią w swoich domach i innych budynkach. W dniach 16.11.2015 r. – 06.12.2015 r. istnieje natomiast możliwość zapoznania się z projektem dokumentu i wniesienia uwag dotyczących każdej z jego części poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (TUTAJ) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

Ponieważ pozytywne efekty, związane z realizacją postanowień PGN, będą dotyczyć wszystkich mieszkańców oraz innych podmiotów Gminy wpływając na ich zdrowie oraz kształtując jakość powietrza na tym obszarze serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Planowane konsultacje mają przede wszystkim wywołać dyskusję na temat przejścia Gminy na gospodarkę niskoemisyjną. Ich celem jest głównie zasięgnięcie opinii mieszkańców, będących ważnym głosem doradczym w opracowaniu dokumentu. Wszelkie uwagi zostaną rozpatrzone, a podsumowanie konsultacji zostanie przedstawione na stronach internetowych Urzędu.

Projekt „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki” jest dofi-nansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca.

Załączniki: