To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Aktualności
Ruszają konsultacje społeczne PGN
piątek, 13 listopada 2015

jednostka fiszka

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, zawierającym działania i zadania służące poprawie jakości powietrza. Dokument ten jest opracowywany przez firmę Consus Carbon Engineering na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki od września 2015 r. Po przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców nadszedł czas na przedstawienie projektu dokumentu i poddanie go ocenie społeczeństwa w ramach konsultacji.

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Do tej pory mieszkańcy oraz podmioty z obszaru Gminy Ożarów Mazowiecki mogli wziąć udział w procesie tworzenia Planu poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu gospodarki energią w swoich domach i innych budynkach. W dniach 16.11.2015 r. – 06.12.2015 r. istnieje natomiast możliwość zapoznania się z projektem dokumentu i wniesienia uwag dotyczących każdej z jego części poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (TUTAJ) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

Ponieważ pozytywne efekty, związane z realizacją postanowień PGN, będą dotyczyć wszystkich mieszkańców oraz innych podmiotów Gminy wpływając na ich zdrowie oraz kształtując jakość powietrza na tym obszarze serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Planowane konsultacje mają przede wszystkim wywołać dyskusję na temat przejścia Gminy na gospodarkę niskoemisyjną. Ich celem jest głównie zasięgnięcie opinii mieszkańców, będących ważnym głosem doradczym w opracowaniu dokumentu. Wszelkie uwagi zostaną rozpatrzone, a podsumowanie konsultacji zostanie przedstawione na stronach internetowych Urzędu.

Projekt „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki” jest dofi-nansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca.

Załączniki:

 
Krótka ankieta w sprawie źródeł ciepła w domach mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego
czwartek, 08 października 2015

jednostka fiszka

Gmina Ożarów Mazowiecki rozpoczęła przeprowadzanie ankietyzacji na potrzeby wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN). Ankietyzacja ma na celu określenie wielkości zużycia energii, która przekłada się na wielkość emisji CO2 na obszarze gminy.

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW JEST NIEZBĘDNY

Opracowanie PGN wymaga dokładnej informacji na temat obecnej emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy. Do tego konieczne jest dokładne poznanie preferencji mieszkańców w zakresie rodzaju i wielkości zużycia paliwa wykorzystywanego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W ankiecie mieszkańcy będą pytani również o chęć wykorzystania w przyszłości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Ankietę można wypełnić elektronicznie za pomocą specjalnego FORMULARZA. Ankietyzacja mieszkańców potrwa do 19 października 2015 r.

CO ZYSKA GMINA DZIĘKI PGN?

Korzyści wynikające z rzetelnego sporządzenia PGN przy wykorzystaniu danych zebranych we wcześniej wspomnianej ankietyzacji to przede wszystkim dodatkowe pieniądze np. na inwestycje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli, modernizację systemu dystrybucji ciepła w gminie, inwestycje w niskoemisyjne środki komunikacji publicznej (np. uruchomienie komunikacji publicznej), czy rozwój infrastruktury rowerowej (np. budowa nowych ścieżek rowerowych). Zapisy w PGN mogą dotyczyć też wsparcia finansowego dla mieszkańców w zakresie np. wymiany kotłów i pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła, czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo wdrażanie działań zapisanych w Planie przyczyni się do: zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego gminy w dostawach energii elektrycznej i ciepła; wygenerowania oszczędności dla gminnej kasy dzięki ograniczeniu zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej; redukcję emisji zanieczyszczeń i innych gazów (m.in. CO2), co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy oraz komfortu życia jej mieszkańców.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankietyzacji!

Projekt „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki” jest dofi-nansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca.

 
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety w ramach współtworzenia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej!
wtorek, 21 lipca 2015

jednostka fiszka

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli na ocenę gospodarki energii na terenie gminy. Transformacja gospodarki gminnej w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych będzie odbywać się poprzez realizację 3 celów:

  • redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) do 2020 r. w porównaniu do przyjętego roku bazowego,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym miasta,
  • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, aby plan był dostosowany do realnych potrzeb mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

Link do ankiety internetowej:

https://docs.google.com/forms/d/1ZtIRcB7VW7zwaTlEUpN9O26Re8CiAILhwFoCh5OtUuM/viewform

Prosimy o wypełnienie ankiety do 31 lipca 2015 roku!

Więcej informacji o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej znajdą Państwo na głównej stronie Gminy w zakładce: Gosp. Niskoemisyjna.

ankieta

 
Gmina Ożarów Mazowiecki przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej
czwartek, 16 lipca 2015

jednostka fiszka

Gmina Ożarów Mazowiecki przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN). Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznaczy dla miasta cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata 2015-2020.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

PGN to dokument, który ma wyznaczać drogę do realizacji krajowego celu jakim jest przejście z wysokoemisyjnej gospodarki na niskoemisyjną. Niskoemisyjna gospodarka zakłada zmniejszenie zużycia energii na obszarze danego regionu poprzez podnoszenie efektywności energetycznej, w szczególności budynków i urządzeń. Gospodarka niskoemisyjna kładzie szczególny nacisk na redukcję wykorzystania tradycyjnych paliw (tj. węgiel, ropa i gaz) na rzecz odnawialnych źródeł energii, jak energia słoneczna, wiatrowa lub geotermalna. Realizacja założeń tego typu gospodarki zakłada:

  • stosowanie zielonych technologii opartych na alternatywnych i odnawialnych źródłach energii (energia słoneczna, wiatrowa, geotermia, biogaz itp.),
  • minimalizacja energochłonności budynków i urządzeń,
  • zapobieganie powstawaniu odpadów,
  • promocja nowych wzorców konsumpcji.

Zgodnie z założeniami do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, transformacja krajowej gospodarki ma nastąpić do 2050 roku (założenia Programu wynikają z unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 oraz ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony klimatu). Krajowy program zakłada, że ewolucja rozpocznie się na poziomie lokalnym, dlatego właśnie tu należy zaplanować odpowiednie działania. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest elementem realizacji założeń Programu.

Więcej…