To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacja o udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 r.
środa, 07 marca 2018

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.) Powiat Warszawski Zachodni realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2030 t.j.), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży

Sposoby wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26. roku życia oraz osoby, które ukończyły 65. lat

- przez przedłożenie dokumentu tożsamości

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

- przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożenie pisemnego

oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

- przez przedłożenie ważnej Kart Dużej Rodziny

 • kombatanci

- przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 • weterani

- przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

- przez złożenie oświadczenia , że zachodzi co najmniej jedna tych z okoliczności

 • kobiety w ciąży

- przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedłożyć dokumentów.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu:

 • prawa celnego,
 • dewizowego,
 • handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego będą usytułowane w następujących lokalach:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomiankach obsługiwany jest przez radcę prawnego lub adwokata, wskazanego przez właściwe samorządy zawodowe

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach
przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki

Poniedziałek

od godz.  10 00 do  14 00

Wtorek

od godz.  15 00 do  19 00

Środa

od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek

od godz.  15 00 do  19 00

Piątek  

od godz.  11 00 do  15 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lesznie obsługiwany jest przez radcę prawnego lub adwokata, wskazanego przez właściwe samorządy zawodowe

Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie,
przy ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno

Poniedziałek  

od godz.  15 00 do  19 00

Wtorek

od godz.  12 00 do  16 00

Środa

od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek

od godz.  15 00 do  19 00

Piątek  

od godz.  12 00 do  16 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Błoniu obsługiwany jest przez organizację pozarządową- Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza- Tatara 7, 04-474 Warszawa

Błonie w lokalu,
 przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

Poniedziałek

od godz.  15 00 do  19 00

Wtorek

od godz.  10 00 do  14 00

Środa

od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek

od godz.  13 00 do  17 00

Piątek  

od godz.  15 00 do  19 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim obsługiwany jest przez organizację pozarządową- Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza- Tatara 7, 04-474 Warszawa

Ożarów Mazowiecki w Domu Kultury "Uśmiech", III piętro pok. 307
przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek

od godz.  14 00 do  18 00

Wtorek

od godz.  12 00 do  16 00

Środa

od godz.  14 00 do  18 00

Czwartek

od godz.  09 00 do  13 00

Piątek  

od godz.  09 00 do  13 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starych Babicach obsługiwany jest przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 56 A, 20- 016 Lublin

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

Poniedziałek

od godz.  14 00 do  18 00

Wtorek

od godz.  14 00 do  18 00

Środa

od godz.  14 00 do  18 00

Czwartek

od godz.  14 00 do  18 00

Piątek  

od godz.  10 00 do  14 00