To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Historia

Tereny powiatu warszawskiego zachodniego są szczególnie doświadczone wydarzeniami historycznymi związanymi z II Wojną Światową. Tu żołnierze Wojska Polskiego toczyli krwawe bitwy w obronie Ojczyzny, ginęła ludność cywilna mordowana przez hitlerowskiego okupanta, a żołnierze Armii Krajowej i innych....

00_Szlakiem_Miejsc_Pamieci_Wstep

01_Szlakiem_Miejsc_Pamieci_Blonie

02_Szlakiem_Miejsc_Pamieci_Izabelin

03_Szlakiem_Miejsc_Pamieci_Kampinos

04_Szlakiem_Miejsc_Pamieci_Leszno

05_Szlakiem_Miejsc_Pamieci_Lomianki

06_Szlakiem_Miejsc_Pamieci_Ozarow Maz

07_Szlakiem_Miejsc_Pamieci_Stare Babice

Te wszystkie wydarzenia rozegrały się ponad 70 lat temu, mimo upływu czasu pozostawiły w okolicach trwałe ślady. W powiecie nie brakuje również wcześniejszych pamiątek związanych z Powstaniem Styczniowym. W naszym terenie jest blisko 100 Miejsc Pamięci Narodowej. Ich historię opisano w książce Marcina Łady pt. „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Warszawskim Zachodnim”.


Pierwsze wzmianki na temat Ożarowa pojawiają się w czasach Kazimierza Wielkiego w 1342 roku. 
W 1475 roku Ożarów był osadą Księcia Mazowieckiego. Według protokołu lustracji przeprowadzonej w 1565 r. wieś i folwark Ożarów zwany wcześniej Pożarowem należał do króla polskiego ale był we władaniu starosty warszawskiego Krzysztofa Sobka.
          W 1620 roku Ożarów staje się własnością wojewodziny podlaskiej p. Warszickiej, po jej śmierci przechodzi w posiadanie Antoniego Brzozowskiego, a po 1773 r. jako starostwo niegrodowe zostaje nadany Wojciechowi Szamockiemu, chorążemu warszawskiemu, wraz z innymi folwarkami z Obrzeża Warszawy.
          Po 1864 roku część gruntów folwarcznych przechodzi ukazem carskim, za wykupem, we władanie chłopów.
W 1876 roku folwark Ożarów obejmował 1100 morgów, a wieś 138 morgów. W XIX wieku pod zaborem rosyjskim, następują zmiany podziału administracyjnego obszaru gminy. Obszar gminy w jej obecnych granicach wchodzi w skład obwoduwarszawskiego do guberni warszawskiej.
          W 1901 roku na osiedlu wiejskim zwanym Franciszkowem została wybudowana huta szkła.
          W 1911 roku powstała Spółka Akcyjna "Miasto-Ogród", a inż. W. Majewski na 60 morgach wydzielił 142 działki, na których powstało osiedla Mickiewicza. Szerokie ulice obsadzono drzewami owocowymi, a dochód ze sprzedaży owoców przeznaczono na zmeliorowanie terenu.
          W 1929 roku powstała w Ożarowie Fabryka Kabli, w 1930 roku wybudowano pierwszą szkołę podstawową, na obszarze gminy - w tym czasie - dominuje intensywna gospodarka rolna w typie osiedli wiejskich przyfolwarczych.
         Osiedla kształtowane są poprzez planowe parcelacje.
          Ołtarzew Kolonia w 1932 roku, majątków Płochocin w 1938 roku, w rezultacie powstają osiedla Mickiewicza, Franciszków, Zientarówka i Balcerówka.
          Drugi etap rozwoju gospodarczego wiąże się z uruchomieniem kolei tzw. Kaliskiej, powstają zakłady przemysłowe: gorzelnia Józefów, Huta Szkła we wsi Franciszków oraz cegielnie.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 większość ziem dawnego Mazowsza weszła w skład województwa warszawskiego, do roku 1948 ziemie obecnej gminy Ożarów Mazowiecki należały do powiatów Błońskiego i Warszawskiego, a następnie po likwidacji powiatu Błońskiego do powiatu Grodziskiego. Od 1 lipca 1952 roku wsie gminy Ożarów znalazły się w powiecie Pruszkowskim.
          W 1957 roku Ożarów-Franciszków otrzymuje prawa osiedla, a w 1967 roku prawa miejskie.
W podziale administracyjnym kraju obowiązującym po 1974 roku zlikwidowano gromady i wprowadzono jednostkę administracyjną Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, w wyniku kolejnej reformy podziału administracyjnego kraju gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się w nowo utworzonym powiecie warszawskim-zachodnim.