To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Wpis do rejestru wyborców
piątek, 19 maja 2017

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części A mogą wystąpić obywatele polscy:

  • stale zamieszkali na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
  • stale zamieszkali na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. zameldowanie na pobyt czasowy, tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), rachunki za prąd, gaz dotyczące przedmiotowego lokalu, zeznania świadków. W przypadku powoływania się na zeznania świadków należy stawić się w Urzędzie ze wskazanymi świadkami w celu ich przesłuchania do protokołu.

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części B mogą wystąpić obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należy załączyć:

  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 165, III piętro lub Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2, parter, w godzinach pracy Urzędu.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby osoba uprawniona mogła wziąć udział w referendum lokalnym. Jednakże należy mieć na uwadze, że Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Załączniki: