To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Infrastruktura

alt

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej jest dla władz Gminy Ożarów Mazowiecki jednym z priorytetowych zadań. Infrastruktura techniczna stwarzająca dobre podstawy rozwoju różnorodnych inwestycji stanowi gwarancję rozwoju Gminy.

 

Gmina Ożarów Mazowiecki zapewnia dostęp do (stan na 31.12.2012):
  • sieci wodociągowej dla 97% mieszkańców Gminy (długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 149,43 km),
  • sieci kanalizacyjnej dla 72,5% mieszkańców (długość sieci kanalizacyjnej wynosi 64,31 km),
  • sieci gazowej dla 83% mieszkańców (długość sieci gazowej wynosi 145 km).

Gmina Ożarów Mazowiecki posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego dla około 95% obszaru Gminy.
 
 
15 czerwca 2010r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła uchwałę Nr 464/10 w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki.
Uchwalanie nowego studium wynika z potrzeb inwestycyjnych oraz z wniosków mieszkańców Gminy, którzy chcą przeznaczyć swoje działki na potrzeby inwestycyjne lub mieszkalnictwo.
 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ożarów Mazowiecki