To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Jednostki organizacyjne Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gmina może tworzyć, likwidować i reorganizować przedsiębiorstwa, zakłady i inne gminne jednostki organizacyjne, które zajmują się wykonywaniem zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
W Gminie Ożarów Mazowiecki funkcjonują jednostki budżetowe i zakładów budżetowe.
 
Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek gminy.
Gminnymi jednostkami budżetowymi są: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Oświaty.
 
Zakład budżetowy to jednostka organizacyjna Gminy, która odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład budżetowy może dotrzymywać dotacje z budżetu Gminy z zastrzeżeniem, że wysokość dotacji nie przekroczy 50 % kosztów działalności zakładu.
Gminnym zakładem budżetowym jest Zakład Usług Komunalnych.