To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Wykorzystanie energii słonecznej
piątek, 01 lipca 2016

energia

Dlaczego warto korzystać z energii słonecznej?

Słońce jest źródłem ogromnej ilości energii, która jest odnawialna i darmowa.

Zasoby innych nośników energii ze źródeł nieodnawialnych w niedalekiej przyszłości ulegną wyczerpaniu i już teraz powinniśmy intensywnie zwiększać wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, w tym przede wszystkim źródeł odnawialnych, bezpiecznych dla naszego otoczenia. Szacunkowy okres eksploatacji tradycyjnych żródeł energii to: węgiel kamienny 200 lat, węgiel brunatny 300 lat, ropa naftowa 40 lat, gaz ziemny 55 lat. Słońce będzie dla nas świecić jeszcze przez około 5 miliardów lat!

Wykorzystywanie energii odnawialnej w sposób znaczący poprawia stan środowiska naturalnego, a przede wszystkim wpływa na poprawę jakość powietrza w naszym najbliższym otoczeniu i przyczynia się do walki z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.

Wykorzystanie energii odnawialnej w Województwie Mazowieckim według danych z 2012 roku to tylko 7,7%. Oznacza to, że istnieje duży potencjał na poprawę w tym zakresie. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. opisano plany dotyczące osiągnięcia stopnia wykorzystania energii odnawialnej na poziomie 20% w krajach członkowskich w roku 2020. Na skutek prowadzonych negocjacji, Polska zobowiązała się do osiągnięcia wskaźnika 15% w roku 2020.

Województwo Mazowieckie jest na drugim miejscu spośród wszystkich polskich województw pod względem zużycia energii elektrycznej, tuż za Województwem Śląskim i razem z nim odpowiada za 33% krajowego zużycia energii elektrycznej. Chociaż te wartości są częściowo uzasadnione rozwojem gospodarczym regionu to krajowa gospodarka jest niemal 3-krotnie bardziej energochłonna od krajów najbardziej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Od 2009 roku spada zużycie energii w przemyśle, ale za to znacząco wzrasta w gospodarstwach domowych. Stąd potrzeba wykorzystania w większym stopniu energii fotowoltaicznej.

Bardzo istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Województwie Mazowieckim jest tzw. niska emisja, powstała w wyniku spalania odpadów w paleniskach domowych. Województwo Mazowieckie zajmuje również trzecie miejsce w ujęciu zanieczyszczeń pyłowych. W 2011 r., zdecydowanie największy udział w całkowitej emisji pyłów oraz innych czynników zanieczyszczających powietrze w tym także metali ciężkich, miały paleniska domowe i lokalne kotłownie. Całkowita emisja pyłów, z budynków ogrzewanych indywidualnie na obszarze województwa mazowieckiego, była w 2011 r. 12,4 razy większa niż całkowita masa zanieczyszczeń wyemitowanego w tym czasie przez przemysł! Inwestycje w instalacje wykorzystujące energię odnawialną mogą w sposób znaczący zredukować szkodliwy udział lokalnych kotłowni i palenisk znajdujących się w gospodarstwach domowych w zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Dzięki temu ulegnie poprawie atrakcyjność turystyczna regionu oraz polepszy się jakość życia oraz zdrowie mieszkańców.

Opisane powyżej uwarunkowania sprawiają, że położona na terenie woj. mazowieckiego Gmina Ożarów Mazowiecki jest lokalizacją, w której inwestycja związana z montażem instalacji wykorzystujących promieniowanie słoneczne do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, przyniesie bardzo dobre efekty dla lokalnej społeczności. Instalacje kolektorów słonecznych oraz instalacje fotowoltaiczne montowane w budynkach jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy oznaczają poprawę i unowocześnienie struktury energetycznej oraz oznaczają duże korzyści dla jej Mieszkańców.