To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Opłacalność instalacji
piątek, 01 lipca 2016

Istotnym aspektem dla uczestników programu jest zmniejszenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie domowym na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Istotną zaletą automatyki oraz innych rozwiązań stosowanych w instalacjach solarnych jest znaczna redukcja czasu poświęconego przez mieszkańców na przygotowanie ciepłej wody użytkowej poza okresem grzewczym. Czas ten związany jest z koniecznością rozpalania i czyszczenia kotła oraz obsługi innych urządzeń w istniejących instalacjach.

Przeciętna instalacja solarna, 2-kolektorowa może wytworzyć nawet 1,8 MWh energii cieplnej rocznie. Wartość ta rośnie wraz z ilością kolektorów oraz stopnia zużycia wody w budynku. W przypadku gospodarstw, gdzie źródłem energii są kotłownie węglowe, instalacja taka pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o około 440 kg rocznie. Przedstawiona ilość węgla jest teoretyczna, wynikająca z przeprowadzonych symulacji uzysku przykładowej instalacji solarnej. W praktyce takie oszczędności są większe, ponieważ w okresie letnim, ilość węgla dokładanego do kotła przewyższa zapotrzebowanie na energię potrzebną do podgrzania wody. Często dochodzi do sytuacji, w której woda osiąga już odpowiednią temperaturę, a w kotle w dalszym ciągu pali się węgiel. W takim przypadku część opału jest marnowana.

Po zamontowaniu instalacji solarnej, przy założeniu, że koszt węgla wynosi 800 zł za tonę (wraz z transportem), oszczędność finansowa związana z samym zakupem opału wyniesie 350 zł rocznie. W przypadku ogrzewania wody węglem, konieczne jest jednak wykonanie szeregu czynności związanych z obsługą kotła (transport opału do kotłowni, czyszczenie kotła i wynoszenie popiołu, rozpalanie kotła oraz doglądanie i utrzymywanie potrzebnej temperatury). Czas wykonywania tych czynności można uśrednić do około 40 min. dziennie. Przy takich założeniach można obliczyć koszt pracy wykonywanej przez użytkowników, koniecznej do wykonania w celu ogrzania wody, poza okresem grzewczym:

- 15,00 zł koszt roboczogodziny

- 180 dni – okres podgrzewu tylko c.w.u (poza sezonem grzewczym)

- Roczny koszt pracy - 180*0,67*15=1809 zł/rok

Powyższe obliczenia wskazują jak wiele, cennego obecnie, czasu poświęcamy na przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodając wartość naszej pracy do oszczędności związanej z mniejszą ilością spalanego w ciągu roku opału, można określić poziom rocznych oszczędności na 2159 zł.

W przypadku obiektów, w których źródłem ciepła jest spalanie gazu, oleju opałowego lub do podgrzewania wody używana jest energia elektryczna, koszty zakupu opału lub energii elektrycznej do tego celu, są znacznie wyższe niż przedstawione wcześniej koszty energii czerpanej z węgla.

Należy także zwrócić uwagę, że Użytkownik ponosi znikome koszty związane z eksploatacją instalacji. Koszty te związane są głownie z energią elektryczną konieczną do zasilania pompy solarnej, sterownika solarnego oraz anody tytanowej będącej na wyposażeniu zasobnika. Z uwagi na dużą energooszczędność nowoczesnych urządzeń, koszty te są niewielkie. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby instalacji solarnej szacuje się na 81 kWh rocznie. Wartość ta jest znikoma w porównaniu do ilości energii cieplnej uzyskanej w wyniku działania instalacji solarnej. Koszty eksploatacji instalacji solarnych są również bardzo małe w porównanie do analogicznych kosztów przy zastosowaniu innych źródeł energii odnawialnej, służących do wytworzenia energii cieplnej. Przy zastosowaniu instalacji pomp ciepła oraz przy wykorzystaniu energii geotermalnej ponosi się znacznie większe nakłady finansowe związane z eksploatacją i obsługą tych instalacji, związane przede wszystkim ze znacznie większym zużyciem energii elektrycznej.

O dofinansowaniu

W Regulaminie Konkursu dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii określono maksymalny poziom dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych. Tak duże dofinansowanie w połączeniu z oszczędnościami w budżecie gospodarstwa domowego, wynikającymi z montażu instalacji solarnej sprawiają, że inwestycja środków wniesionych przez Uczestników programu może bardzo szybko się „zwrócić”. Eksploatacja instalacji solarnej po tym okresie przynosi już wymierne korzyści związane ze zmniejszeniem wydatków. Istotny jest także fakt, że po zamontowaniu instalacji solarnych Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą zużytych urządzeń lub materiałów eksploatacyjnych (w tym także wymiany glikolu) przez okres gwarancyjny, czyli przez minimum 5 lat.

Po podsumowaniu powyższych obliczeń można wyraźnie stwierdzić, że uczestnictwo w programie realizowanym przez Gminę Ożarów Mazowiecki przyniesie zauważalne oszczędności w budżecie domowym.