To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Ministerstwa

Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 27 października 2017 r., znak: DLI.1.6621.28.2017.AN.12, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 242/II/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., znak: WI-II.7821.29.5.2016.LO, utrzymującej w mocy decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 748/2016 z dnia 24 listopdada 2016 r., znak: AB.673.17.2016.KM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami oraz budowę kanalizacji deszczowej, przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Macierzysz oraz Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat Warszaqwskie Zachodni.

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał, na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 150 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 5 Kpa, postanowienie z dnia 10 października 2014 r., znak: DOII-ll-ło-772-88-1933/14, wznawiające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lutego 2014 r znak: DOII-ll-ło/BOII-2ło-772-86-173/12/14, uchylającą w części i w tym zakresie umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2012 z dnia 25 lipca 2012 r., znak:WIŚ.II.7820.2.187.2012.ES, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice - Myszczyn - Zaborów, odcinek: od km 0+200 (Święcice) do km 5+821 (ul. Południowa w Zaborowie)" - kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI.

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał, na podstawie art. 151 § 2 i art. 150 § 1 w związku z art. 146 § 2 kpa, decyzję z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: DOII-III-ks/BOII-3ks-772-85-1144/12/13/14, stwierdzającą, że decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2011 r., znak: BP-5ks-772-146-1782/10/11, utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 12/10 z dnia 6 września 2010 r., znak: WIŚ.II.PG.7119-D/218a/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory z ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z Dzielnicą Warszawa Bemowo) w ramach budowy obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP Warszawa - Poznań oraz z projektowaną drogą ekspresową Trasą Armii Krajowej S8 (odcinek węzeł Konotopa - węzeł Mory)", wydana została z naruszeniem prawa, oraz, że stosownie do przepisu art. 146 § 2 kpa, nie uchyla się ww. decyzji Ministra Infrastruktury, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 105 § 1 oraz art. 127 § 3 kpa wydał decyzję z dnia 17 marca 2014 r, znak: DOII-lmg-772-18-400/14 uchylającą w całości decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 stycznia 2014 r, znak: DOII-lllks/BOII-3ks-772-85-198/12/14 umarzającą wznowione postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2011 r, znak: BP-5ks-772-146-1782/10/11, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 12/10 z dnia 6 września 2010 r, znak: WIŚ.II.PG.7119-D/218a/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory z ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z Dzielnicą Warszawa Bemowo) w ramach budowy obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP Warszawa - Poznań oraz z projektowaną drogą ekspresową Trasą Armii Krajowej S8 (odcinek węzeł Konotopa - węzeł Mory)" i umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji w sprawie wniosku Pana Piotra Ziębory o umorzenie postępowania wznowieniowego. 

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2013 r., znak: BOII-4es-772-30-930/13, utrzymał w mocy postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 czerwca 2011 r., znak: BOII-3ks-772-85-944/12/13, zawieszające postępowanie wznowione, na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa, w sprawie zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2011 r., znak: BP-5ks-772-146-1782/10/11, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 12/10 z dnia 6 września 2010 r., znak: WIS.II.PG.7119-D/218a/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory z ul. Gierdziejewskiego.

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2011 r., znak: BP-5ks-772-146-1782/10/l 1, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 12/10 z dnia 6 września 2010 r., znak: WIŚ.II.PG.7119-D/218a/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury BP - 5ks - 772 - 146 - 2375/10/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory z ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z Dzielnicą Warszawa Bemowo) w ramach budowy obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP Warszawa - Poznań oraz z projektowaną drogą ekspresową Trasą Armii Krajowej S8 (odcinek węzeł Konotopa - węzeł Mory)".

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że działając na podstawie art. 105 § 1 kpa, wydał decyzję z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: DOII-lllks/BOII-3ks-772-85-198/12/14, umarzającą wznowione postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2011 r., znak: BP-5ks-772-146-1782/10/11, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 12/10 z dnia 6 września 2010 r., znak: WIŚ.II.PG.7119-D/218a/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory z ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z Dzielnicą Warszawa Bemowo) w ramach budowy obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP Warszawa - Poznań oraz z projektowaną drogą ekspresową Trasą Armii Krajowej S8 (odcinek węzeł Konotopa - węzeł Mory)".

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 21 lutego 2014 r., znak: DOII-Il-ło/BOIl-2ło-772-86-173/12/14, uchylającą w części i w tym zakresie umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2012 z dnia 25 lipca 2012 r., znak: WIŚ.II.7820.2.187.2012.ES, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice - Myszczyn - Zaborów, odcinek: od km 0+200 (Święcice) do km 5+821 (ul. Południowa w Zaborowie)" - kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI.