To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
RDOŚ
poniedziałek, 19 stycznia 2015

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

WOOŚ-II.4210.86.2016.TR.10 w sprawie wydania postanowienia, znak: WOOŚ-II.4210.86.2016.TR.9, o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zadanie 1 „ Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie wzdłuż planowanego przebiegu drogi „Paszkowianki" na odcinku od ul Żbikowskiej w Pruszkowie do włączenia do nowo projektowanej magistrali DN 800 w ul. Czluchowskiej (okolice ul. Lazurowej) w ramach Zadania VI. 1.2 Pomoc techniczna dla Fazy V Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie". Opracowanie „ Koncepcji w zakresie zapewnienia dostawy w wodę dla Pasma Pruszkowskiego" - część I

pdfObwieszczenie WOOS-II.4210.31.2015.TR.4 w sprawie w sprawie dotyczącej wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu do tutejszego organu - 20 lipca 2015 r.) Pana Piotra Ziębory o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 stycznia 2009r., znak: RDOŚ-14-WOO-6613-l/06/bp, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obsługi komunikacyjnej terenów
sąsiadujących z linią kolejową PKP oraz projektowaną trasą ekspresową Armii Krajowej S-8 - budowa ul. Gierdziejewskiego

Obwieszczenie WOOŚ-II.4210.31.2015.TR w sprawie zapoznania się z dokumentacją "przedsięwzięcia polegającego na budowie obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP oraz projektowaną trasą ekspresową Armii Krajowej S-8 - budowa ul. Gierdziejewskiego"

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.46.2014.MSI w sprawie wydania decyzji, znak: W00ś-II.4210.46.2014.MSI, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków i zbiornikiem retencyjnym do regulacji przepływu ścieków z budynku usługowego planowanego na działce nr ew. 39/6 w miejscowości Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni.

Obwieszczenie WOOŚ-II.4242.9.2015.OŁN w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu biurowo-serwerowego "DC 14.14" u zbiegu ulic Przyparkowej i Sadowej na działkach 141/2 i 141/3, obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.