To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Starosta PWZ

Obwieszczenia i ogłoszenia Starosty Powiatu Warszawskiego

Obwieszczenie nr 12/2018 -  obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ul. Podgrodzie wraz ze zjazdami

 Postanowienie - podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem nr 2/2018, dotyczące rozbudowy odcinka drogi gminnej - ul. Wolskiej

Obwieszczenie nr 6/2018 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ul. Podgrodzie

Postanowienie 2/2018 - zawieszenie postępowania dot. rozbudowy odcinka drogi gminnej

Obwieszczenia nr 31/2017 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WG.PA.6620.2.3.2017.SJ - Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego dotycząca rozpoczęcia przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Informacji Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.4926.2017, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Jawczyce (0005), Konotopa (0007) i Mory (0011), położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Ożarów Mazowiecji (143206_5)

Obwieszczenie nr 3/2017 obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego zespołu dróg w miejscowości Ożarów Mazowiecki

Obwieszczenie nr 6/2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego zespołu dróg w Ożarowie Mazowieckim

GM.GN.680.15.1.2016. AZ - Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 153/1, 153/3,154/3,155/3,186/1, 187 obręb Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki

AB.673.25.2015. MO - obwieszczenie o wydaniu postanowieniaNr 6/2016 nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lutego 2016 r. Nr 119/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

DECYZJA Nr 18/GT/2016 - w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm.),  aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 miasto Ożarów Mazowiecki

GT.GW.6640.1.36.2014.MaK - zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych z tytułu nieprawidłowego przyłączenia w 1981 roku podczas kontroli ewidencji gruntów (operat nr KEM-g.OŻA-E-14/79) szczegółowego rowu melioracyjnego oznaczonego działką nr 56, do działki nr 57, która po zmianie otrzymała nr 57/1.


AB.673.22.2015.BW - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 13 dróg na osiedlu mieszkaniowym Duchnice wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego

AB.673.11.2015.MO - obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 580/2015 zmieniająca decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 515/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi powiatowej - Nr 4121W ul. Rataja gm Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm Stare Babice, dł. 4 476,15 m

AB.673.7.2015.MO - dot. wydania decyzji odmawiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. przebudowy trzynastu (13) dróg o długości ok. 4524 m na osiedlu Duchnice

OS.6341.139.2015.AZ, OS.6341.122.2015.LŁ - informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

GM.GN.6821.18.2015.AZ
, GM.GN.6821.19.2015.AZ - ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego złożonego przez firmę PGE w związku z zamiarem przebudowy istniejących jednotorowych elektroenergetycznych linii napowietrznych110 kV

AB.673.7.2015.MO - dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej przebudowy trzynastu dróg o dł. 4524 m na osiedlu Duchnice

AB.673.2.2015.MO - dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot.przebudowy drogi gminnej - ulicy Żyznej na odcinku od ul. Sochaczewskiej do pikietażu 0+989,24 w Kręczkach

AB.673.2.2015.MO - dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. przebudowy drogi gminnej - ulicy Żyznej na odcinku od ul. Sochaczewskiej do pikietażu w Kręczkach


AB.673.4.13.2014.2.2015.BW - dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Ożarowie Mazowieckim

AB.673.4.11.2014MOP - dot. wydania odmownej decyzji Nr 35/o/2015 w ramach postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej: budowa ulicy Wolności na odcinku od ulicy Poniatowskiego do granicy miasta w Ożarowie Maz. wraz ze zjazdami i budową kanalizacji deszczowej

AB.673.4.13.2014 13.01.2015 - dot. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Wiejskiej w Ożarowie Maz.

AB.673.4.12.15.2014.ISZ - dot. odmowy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy trzynastu dróg o długości 4524m na Osiedlu Duchnice

AB.673.3.12.15.2014.ISZ - dot. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy: trzynastu dróg o długości 4524m na Osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki, zlokalizowanych na działkach nr ew.: obręb 0003 - 20, 76/30, 76/48,166/1,172,190, 200/3, 201/3, 202/2, 214, 221, 230, 231, 288, 299, 310, 321, 336, 344, 361, 376, 377, 388, 389, 398, 410, 411, 412, 414, 417, 427, 443, 444, 451, 460, 462, 495, 503, 514, 515, 530, obręb 0010 - 215, -własność Gminy Ożarów Mazowiecki oraz na działkach prywatnych przewidzianych do podziału obręb Duchnice - 289(289/1,289/2) i 509(509/1, 509/2), gm. Ożarów Mazowiecki

AB.673.4.9.2014MOP- dot. wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej: przebudowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Granicznej w Ożarowie Maz. do ok. 8 m poza granicą miasta we wsi Duchnice

AB.673.5.9.2014MOP - dot. postępowania w sprawie o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej: przebudowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Granicznej w Ożarowie Maz. do ok. 8 m poza granicą miasta we wsi Duchnice

AB.673.4.8.3.2014 - dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowania skrzyżowania ulicy Stołecznej i Żurawiej w Płochocinie

AB.673.4.4.6.2014 - dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej: przebudowa odcinka ulicy Parkietowej w Ożarowie Mazowieckim od ul. Witosa do ul. Konwaliowej w Duchnicach gm Ożarów Mazowiecki

AB.673.3.4.8.2014 - dot. zezwolenia na realizację przebudowy drogi gminnej: ul. Parkietowej w Ożarowie Mazowieckim od ul. Witosa do ul. Konwaliowej w Duchnicach

AB.673.3.3.7.2014 - dot. zezwolenia na realizację przebudowy drogi gminnej: skrzyżowania ul. Stołecznej i ul. Żurawiej w Płochocinie


AB.673.4.4.2.2013 - dot. decyzji przebudowy drogi gminnej z odwodnieniem, zjazdami, skrzyżowaniami, ul. Żyznej w Kręczkach

AB.673.3.4.2.2013 - dot. przebudowy drogi gminnej z odwodnieniem, zjazdami, skrzyżowaniami, ul. Żyznej w Kręczkach

 AB.673.4.1.1.2013 - dot. przebudowy drogi gminnej z odwodnieniem, zjazdami ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim


AB.673.3.4.10.2012- dot. zezwolenia na realizację przebudowy drogi gminnej z odwodnieniem, zjazdami w Święcicach, gm. Ożarów Maz.

AB.673.3.4.6.2012 - dot. przebudowy drogi gminnej z odwodnieniem, zjazdami w Święcicach, gm. Ożarów Maz.

AB.7300.7350.7351/42/10.3.3.2012 - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) gm Ożarów Maz. na odcinku od drogi powiatowej nr 4129W (ul. Świerkowa) do ul. Szkolnej (droga gminna) 

AB.7330.7350.7351/42/10.3.2.2011 - dot. zezwolenia na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) gm Ożarów Maz. na odcinku od drogi powiatowej nr 4129W (ul. Świerkowa) do ul. Szkolnej (droga gminna)

AB.673.6.4.7.2011 z dnia 14.12.2011 roku - dot. przebudowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej 4121W (ul. Macieja Rataja) w kierunku projektowanej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ołtarzew we wsi Pogroszew

AB.7330.7350.7351/45/10.2.2011 - dot. przebudowy ulicy Duchnickiej

AB.7330.7350.7351.43.2010.4.5.33.2011 z dnia 9 września 2011 roku  - dot. przebudowy ulicy Poniatowskiego ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową i zjazdami w Ożarowie Mazowieckim

AB.7330.7350.7351.43.2010.4.4.5.2011 z dnia 12 października 2011 roku - dot przebudowy ulicy Poniatowskiego ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową i zjazdami w Ożarowie Mazowieckim

AB-673-6-3-9-2011 z dnia 18 listopada 2011 roku - dot. przebudowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej 4121 (ulica Macieja Rataja) w kierunku projektowanej stacji elektroenergetycznej 400/220/110Kv Ołtarzew we wsi Pogroszew, gm Ożarów Maz.
AB.7356-16-10 z dnia 11 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Szerokiej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami i oświetleniem w Płochocinie.
AB.7356-17-10 z dnia 11 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Józefowskiej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami w Płochocinie.
AB.7356-18-10 z dnia 11 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Przemysłowej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami w Płochocinie.
AB.7356-21-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy drogi gminnej ul. Łokietka ze skrzyżowaniem z ulicą Lipową oraz kanalizacją deszczową i zjazdami, działki drogowe: 924 obr. Płochocin
AB.7356-22-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Słowackiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Święcicką i Kolejową w Płochocinie
AB.7356-23-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Rynkowej w Płochocinie.
AB.7356-24-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Szerokiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową i Długą w Płochocinie.
AB.7356-25-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy 1-go Maja w Płochocinie.
AB.7356-26-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Mazowieckiej w Płochocinie.
Decyzja Nr 286-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej - ul. 22-go Lipca ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową i zjazdami w miejscowości Płochocin.
AB.7356-28-10 z dnia 23 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Kierbedzia ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-29-10 z dnia 23 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Kilińskiego ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Maz.
AB.7356-30-10 z dnia 23 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Lipowej ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Maz.
AB.7356-31-10 z dnia 24 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Hallera ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Maz.
AB.7356-32-10 z dnia 24 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Mazowieckiej ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Maz.
AB.7356-33-10 z dnia 24 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Sowińskiego ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-36-10 z dnia  5 marca 2010 roku - dot. przebudowa ulicy Szerokiej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami i oświetleniem w Płochocinie.
AB.7356-37-10 z dnia  5 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Józefowskiej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami w Płochocinie.
AB.7356-38-10 z dnia  5 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Przemysłowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową i Długą w Płochocinie.
AB.7356-41-10 z dnia 19 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową w Płochocinie.
AB.7356-42-10 z dnia 19 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Chopina wraz ze skrzyżowaniem z ul. Święcicką i Kolejowa w Płochocinie.
AB.7356-43-10 z dnia 19 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Chopina wraz ze skrzyżowaniem z ul. Święcicką i Kolejowa w Płochocinie.
AB.7356-46-10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Lipowej ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-47-10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Kierbedzia ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-48-10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Kilińskiego ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-49-10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Hallera ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-50-10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Mazowieckiej ze skrzyżowaniem, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-51-10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Sowińskiego ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-52-10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Lipową w Płochocinie.
AB.7356-53-10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Mostowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Lipową i Długą w Płochocinie.
AB.7356-54-10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku - dot. ...
AB.7356-57-10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Tuwima ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Duchnicach.
AB.7356-62-10 z dnia 20 maja 2010 roku - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W.
AB.7356-64-10 z dnia 25 maja 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Tuwima ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową, zjazdami w Duchnicach.
AB.7356-65-10 z dnia 28 czerwca 2010 roku - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W.
AB.7356-66-10 z dnia 28 czerwca 2010 roku - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W.
AB.7356-75-10 z dnia 13 lipca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Piastowskiej we wsiach Jawczyce i Bronisze.
AB.7356-77-10 z dnia 17 sierpnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Piastowskiej we wsiach Jawczyce i Bronisze.
AB.7356-78-10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W.

AB.7356-16-10 z dnia 11 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Szerokiej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami i oświetleniem w Płochocinie.
AB.7356-17-10 z dnia 11 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Józefowskiej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami w Płochocinie.
AB.7356-18-10 z dnia 11 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Przemysłowej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami w Płochocinie.
AB.7356-21-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy drogi gminnej ul. Łokietka ze skrzyżowaniem z ulicą Lipową oraz kanalizacją deszczową i zjazdami, działki drogowe : 924 obr. Płochocin
AB.7356-22-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Słowackiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Święcicką i Kolejową w Płochocinie
AB.7356-23-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Rynkowej w Płochocinie.
AB.7356-24-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Szerokiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową i Długą w Płochocinie.
AB.7356-25-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy 1-go Maja w Płochocinie.
AB.7356-26-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Mazowieckiej w Płochocinie.
Decyzja Nr 286-10 z dnia 18 lutego 2010 roku - dot. realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej - ul. 22-go Lipca ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową i zjazdami w miejscowości Płochocin.
AB.7356-28-10 z dnia 23 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Kierbedzia ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-29-10 z dnia 23 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Kilińskiego ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Maz.
AB.7356-30-10 z dnia 23 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Lipowej ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Maz.
AB.7356-31-10 z dnia 24 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Hallera ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Maz.
AB.7356-32-10 z dnia 24 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Mazowieckiej ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Maz.
AB.7356-33-10 z dnia 24 lutego 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Sowińskiego ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-36-10 z dnia  5 marca 2010 roku - dot. ...
AB.7356-37-10 z dnia  5 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Józefowskiej wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zjazdami w Płochocinie.
AB.7356-38-10 z dnia  5 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Przemysłowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową i Długą w Płochocinie.
AB.7356-41-10 z dnia 19 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową w Płochocinie.
AB.7356-42-10 z dnia 19 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Chopina wraz ze skrzyżowaniem z ul. Święcicką i Kolejowa w Płochocinie.
AB.7356-43-10 z dnia 19 marca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Chopina wraz ze skrzyżowaniem z ul. Święcicką i Kolejowa w Płochocinie.
AB.7356-46-10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Lipowej ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-47-10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Kierbedzia ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-48-10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Kilińskiego ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-49-10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Hallera ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-50-10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Mazowieckiej ze skrzyżowaniam , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-51-10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Sowińskiego ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Ożarowie Mazowieckim.
AB.7356-52-10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Lipową w Płochocinie.
AB.7356-53-10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Mostowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Lipową i Długą w Płochocinie.
AB.7356-54-10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku - dot. ...
AB.7356-57-10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Tuwima ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Duchnicach.
AB.7356-62-10 z dnia 20 maja 2010 roku - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W.
AB.7356-64-10 z dnia 25 maja 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Tuwima ze skrzyżowaniami , kanalizacją deszczową, zjazdami w Duchnicach.
AB.7356-65-10 z dnia 28 czerwca 2010 roku - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W.
AB.7356-66-10 z dnia 28 czerwca 2010 roku - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W.
AB.7356-75-10 z dnia 13 lipca 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Piastowskiej we wsiach Jawczyce i Bronisze..
AB.7356-77-10 z dnia 17 sierpnia 2010 roku - dot. przebudowy ulicy Piastowskiej we wsiach Jawczyce i Bronisze.
AB.7356-78-10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4119W.