To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Strategia Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki

 

Strategia Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2005 - 2013 to dokument, w którym zapisano główne założenia rozwojowe Gminy Ożarów Mazowiecki.

Jest ona scenariuszem przyszłości, do której dążą władze samorządowe oraz społeczność lokalna. Dokument ten składa się z części stanowiącej diagnozę stanu gminy, na podstawie której zostały zaplanowane rozwiązania i przedsięwzięcia rozwojowe przewidziane do zrealizowania w latach 2005 - 2013. W kolejnej część określone zostały perspektywy rozwoju społeczno - gospodarczego oraz strategiczny program, przedstawiający ich realizację.
Podsumowania diagnozy dokonano za pomocą analizy SWOT, która polega na określeniu silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń, które się przed nią pojawiają.
Analiza SWOT naszej gminy obejmowała 4 różne sfery: gospodarczą, społeczną, infrastrukturę techniczną oraz środowisko przyrodnicze.

(Strategia Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2005 - 2013 znajduje się na stronie BIP Gminy Ożarów Mazowiecki).