To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Wojewoda Mazowiecki

2018

WI-II.7840.4.2.2018.ES - o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

2017

Decyzja Nr 5202/2017

WIŚ-II.7820.2.10.2013.KZ(MP) - zawiadomienie o wydaniu postanowienia i decyzji

SPN-III.7570.17.51.2012.MS2 - Ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

WI-II.7821.29.5.2016.LO - obwieszczenie wojewody mazowieckiego

WI-III.747.3.2.2016(JS)BCH - obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

WI-III.747.3.2.2016 - obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego

SPN=III.7570.17.40.2012 - Ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

SPN-I.7520.41.200 - decyzja nr 1518/2017

SPN-III.7570.17.30.2012.MS2 - Ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

SPN-III.7570.17.36 - Ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

SPN-III.7570.17 - Ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

SPN-I.7520.41.2008.MU - decyzja o nabyciu praw właności gruntu

2016

WI-III.7840.7.164..2015.ES - obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

WI-III.747.3.2.2016.JS z dnia 26.08.2016 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej przedsięwzięcia określonego przez inwestora jako: inwestycja: „budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego"

2015

WIŚ-II.7820.2.108.2012.AK z dnia 12.02.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WIŚ-II.7820.2.108.2012.AK z dnia 16.02.2015 - zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym

WIŚ-III.746.1.16.2015.KR z dnia 27.03.2015 - obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym

WIŚ-II.7820.2.108.2012.AK z dnia 30.03.2015 - zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WI-III.746.1.15.2015.KR z dnia 19.05.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej

WI-III.746.1.16.2015.KR z dnia 19.05.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej pod torami kolejowymi

WIS-II.7820.2.108.2012.AK z dnia 19.08.2015 - zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WIS-II.7820.2.108.2012.AK z dnia 21.08.2015 - zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 relacji Borzęcin-Ołtarzew-Pruszków na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 (w m. Borzęcin) do drogi krajowej nr 2 (w m. Ołtarzew) na terenie gmin: Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, powiatu warszawa zachód, województwa mazowieckiego."

2014

WIŚ-II.7820.2.10.2013.KZ z dnia 21.01.2014 - obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

2013

WIŚ-II.7820.2.10.2013.KZ z dnia 21.05.2013 - obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 relacji Borzęcin - Ołtarzew - Pruszków"

WIŚ-II.7820.2.10.2013.KZ z dnia 7.06.2013 - obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

WIŚ-II.7820.2.108.2012.AK z dnia 4.06.2013 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WIŚ-II.7820.2.108.2012.AK z dnia 1.07.2013 - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 199/2013 z dnia 4 czerwca 2013r. umarzającej postępowanie administracyjne

WIŚ-II.7820.2.10.2013.KZ z dnia 10.11.2013 - obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

2012

WIŚ-II.7820.2.187.2012.ES z dnia 21.05.2012 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WIS-II.7820.2.187.2012.ES z dnia 14.05.2012 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WIŚ-II.7820.2.187.2012.ES z dnia 26.07.2012 - obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

2011

SPN.III.TJ.77240-76/10 z dnia 17.02.2011 - obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

SPN.III.TJ.77240-701/07 z dnia 25.02.2011 r.- obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa i ustalenie odszkodowania

2010

WIS-C.GGC.7144.Wz.9.10 z dnia 12.05.10 - zawiadomienie o przeprowadzeniu postępowania odwoławczego
WIŚ.II.SMS.71111-D.284.10 z dnia 06.07.10 - postanowienie o zawieszeniu postępowania
WIŚ.II.PG.7119-D.218a.10 z dnia 12.07.10 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
WIŚ.II.SMS.7111-D.284.10 z dnia 12.07.10 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
WIŚ.II.SMS.7111-D.284.10 z dnia 12.07.10 - zawiadomienie o zapewnieniu udziału społeczeństwa
WIŚ.II.SMS.7111-D.246.10 z dnia 30.07.10 - zawiadomienie o wydaniu decyzji
WIŚ-P.MK.7047.16.10 z dnia 29.09.10 - zawiadomienie o wydaniu decyzji
WIŚ.II.PG.7119-D.218a.10 - zawiadomienie o wydaniu decyzji
WIŚ.II.SMS.7111-D.284.10 z dnia 05.10.10 - zawiadomienie o wydaniu decyzji