To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Wykaz projektów
Realizowane Projekty

Pozyskujemy środki unijne oraz pomoc krajową aplikując o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie Gminy. Poniżej przedstawiamy wykaz takich projektów.

Całkowita wartość projektów: 86 798 850,85 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 53 265 880,29 zł

 

/aktualizacja dn. 13.12.2017/

 

infrastruktura

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – Etap I 

FE IS RGB-1

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II

logotyp pzd2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Ekologiczna gospodarka odpadami podstawa zrównoważonego rozwoju gminy Ożarów Mazowiecki

Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Ożarów Mazowiecki

Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki poprzez rozbudowę obiektów instytucji kultury

 

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Rozwój innowacyjnych E-USŁUG w Gminie Ożarów Mazowiecki

„CHĘTNI NA EKSPERYMENTY”

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki

 

logoWFOS

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Partyzantów”

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki

BGK

Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego

Remont budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul. Przyparkowej 20 w Broniszach i ul. Poznańskiej 167D w Ożarowie Mazowieckim

kapital2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Zmieniam swoją przyszłość - aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki

Lepszy start

Poznaję świat – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki

Aktywne przedszkolaki w gminie Ożarów Mazowiecki

Przedszkole równych szans w Gminie Ożarów Mazowiecki

Sprawny przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki

Ze szkoły w świat

fundusz rolny2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płochocin w ul. Stołecznej, Gmina Ożarów Mazowiecki 

 

 

unia echo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

FE UE-PT kolor

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki

 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”:

logotypy LGD

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wolicy

Bezpieczne popołudnia – rozwój aktywności społeczności lokalnej

Wesołe wakacje – piknik rekreacyjny oraz zajęcia sportowe dla najmłodszych

Doposażenie placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Duchnicach

Budowa boiska do siatkówki plażowej i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego

Zagospodarowanie terenu wokół Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

Dawny Ożarów Mazowiecki w obiektywie

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Kręczki

Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Ożarów Mazowiecki

Poprawa infrastruktury sportowej i społeczno-kulturalnej w Gminie Ożarów Mazowiecki

Wystawa uliczna – Dawny Ożarów Mazowiecki na fotografii

Modernizacja i doposażenie budynku Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim


Pozostałe Projekty

„Cyfrowa szkoła”

Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Duchnicach