To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacja nt. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
piątek, 27 kwietnia 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Oznacza to, że opłacie będzie podlegać powierzchnia nieruchomości większa niż 35 arów, która została zabudowana trwale (budynki, chodniki, jezdnie, miejsca parkingowe, place składowe, manewrowe, utwardzone itp. - w sposób uniemożliwiający naturalną retencję wód opadowych lub inaczej poprzez wyłączenie tej powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% i więcej powierzchni, pod warunkiem, że wody opadowe nie są odprowadzane po za teren nieruchomości np. do (liniowych urządzeń odwadniających, rzek, kanałów, kanalizacji deszczowej), tylko są na niej zagospodarowywane.

Dla poboru opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przewidziano jednostkowe stawki, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. Jeśli na terenie nieruchomości brak urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok; 
  2. Jeśli na terenie nieruchomości są urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności: 
    1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 
    2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
    3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 mna 1 rok. 

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają od Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oświadczenie dotyczące wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 do wypełnienia. Wypełnione oświadczenie należy w terminie 10 dni od dnia otrzymania przedmiotowej informacji dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, I piętro, pokój 112). Oświadczenia będą podstawą sporządzenia informacji o wysokości opłaty zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne. Przepisy dają możliwość podmiotowi zobowiązanemu do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał z wysokością opłaty. W myśl przyjętych rozwiązań, reklamacja przysługiwać będzie tylko raz w okresie rozliczeniowym (a zatem raz na kwartał). Podobnie jak w przypadku złożenia ewentualnej skargi od ww. decyzji, złożenie reklamacji nie wstrzyma jednak obowiązku uiszczenia wyliczonej przez organ opłaty. Zadaniem Burmistrza będzie rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania przez Burmistrza, że złożona reklamacja jest zasadna, kolejnym zadaniem będzie przekazanie podmiotowi zobowiązanemu do ponoszenia opłaty, nowej informacji określającej wysokość opłaty. Konsekwencją uznania zasadności złożonej reklamacji będzie także konieczność dokonania zwrotu różnicy między wysokością wniesionej już opłaty, a wysokością opłaty wynikającej z nowej informacji.

W sytuacji gdy reklamacja jednak nie zostanie uznana, obowiązkiem Burmistrza będzie określenie wysokości opłaty w drodze stosownej decyzji administracyjnej. Decyzja taka, na obowiązujących zasadach będzie mogła zostać zaskarżona do sądu administracyjnego, z tym że i w tym wypadku złożenie skargi nie wstrzyma wykonania decyzji (konieczności dokonania opłaty).

Oświadczenie stanowiące załącznik do pisma przewodniego, dostępne jest także w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Sylwia Siemiak, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 112, tel. 22 731 32 63, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

docxOświadczenie.docx